TIETOSUOJASELOSTE

 

 

1. Rekisterinpitäjät ja yhteyshenkilö

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Siun sote

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Vaasan sairaanhoitopiiri

Lapin sairaanhoitopiiri

Yhteyshenkilö: Sairaanhoitopiirien (toimintayksikön terveydenhuollosta vastaava johtaja tai tietosuojavastaava)

 

Tekninen rekisterinpitäjä: CSAM Finland Oy (y- tunnus 2729915-3)

Osoite: Kiviharjunlenkki 1 D, 90220 Oulu

Sähköposti: tampere.tuki@csamhealth.com

Yhteyshenkilö: tietosuojavastaava@csamhealth.com

 

Niiden henkilöiden tietojen osalta, joita ei käytetä hoitosuhteessa terveydenhuollon ammattilaisten toimesta, rekisterinpitäjänä toimii CSAM Finland Oy. Tiedot säilytetään iPana Äitiys -palvelussa rekisteröidyn omaa käyttöä varten.

 

 

2. Rekisteröidyt

 

CSAM Finland Oy ylläpitää iPana Äitiys -palvelua ja sen tietokantaa, jonka käyttäjiä ovat raskaana olevat ja/ tai synnyttäneet naiset (myöh. käyttäjät) tai muut palvelua käyttävät henkilöt, kuten esimerkiksi raskaana olevan naisen puoliso ja perhe. iPana Äitiys -palvelua ja sen tietokantaa käyttävät myös laillistetut terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkärit, kätilöt, terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat.

 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

 

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 

-       Raskaana olevan/ synnyttäneen naisen (Käyttäjän) nimenomaiseen suostumukseen. Suostumus annetaan sairaanhoitopiirikohtaisesti palvelun käyttöönotonyhteydessä.

-       Henkilötunnuksen osalta käsittelyperusteena on se, että Käyttäjä voidaan yksilöidä luotettavasti ja yksiselitteisesti, jotta terveystiedot saadaan synkronoitua potilastietojärjestelmien kanssa. Henkilötunnusta ei kysytä käyttäjiltä, joita ei käytetä hoitosuhteessa terveydenhuollon palveluntarjoajien toimesta.

 

iPana Äitiys- palvelu tarjoaa Käyttäjälle konkreettisia ja yksilöllisiä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon raskauden aikana.  Palvelua käyttämällä Käyttäjällä on mahdollisuus luoda kokonaisvaltainen kuva terveydestään ja toteuttaa samalla tiedonsaantioikeuttaan omia tietojaan kohtaan.

 

 iPana Äitiys- palvelun käyttötarkoituksena on toimia tietovarantona kolmessa eri tarkoituksessa:

-       - Tietovarantona, johon raskaana oleva nainen ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tallentaa naisesta ja naisen raskaudesta tietoja. Osa tiedoista kerätään raskaana olevan naisen ja terveydenhuollon ammattilaisen hoitosuhdetta varten siten, että tiedot muodostavan terveydenhuollon ammattilaisen potilasrekisterin osan. Tältä osin tiedot ovat raskaana olevan naisen lisäksi terveydenhuollon ammattilaisen käytettävissä. (ns. Alue-iPana web-esitietolomake)

-       - Tietovarantona, johon Käyttäjä voi tallentaa lisätietoja itsestään ja raskaudestaan siten, että hän itse voi tarkastella ja hyödyntää näitä tietojaan haluamallaan tavalla (ns. raskaana olevan naisen Omat Tiedot)

 

Tämän rekisterin tarkoituksena on:

-       Äitiyspalvelun tuottaminen edellä kuvattua tarkoitusta varten.

-       Raskausviikkotiedon hyödyntäminen Käyttäjää kiinnostavan tietosisällön ja lisäpalvelujen kohdentamiseksi Käyttäjäntarpeisiin. 

-       Käyttäjätilin ja -tietojen hallinnointi ja hyödyntäminen käyttöasteen seuraamiseksi ja palvelun kehittämiseksi.

-       Palveluun tallennettujen tietojen käyttäminen tunnistamattomina tilasto-, tutkimus- ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

 

 

4. Käsiteltävät henkilötiedot

 

iPana Äitiys- palvelussa käsitellään Käyttäjän henkilö- ja yhteystietoja sekä muita raskauteen ja synnytykseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 

-          Etu- ja sukunimi

-          Kotikunta

-          Sähköpostiosoite

-          Puhelinnumero

-          Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; (Yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät lokitietoa (joka sisältää mm. IP-osoitteita) sekä käyttävät evästeitä.)

-          Syntymäaika

-          Henkilötunnus

-          Siviilisääty

-          Lähiomainen

-          Äidinkieli

-          Kansalaisuus

-          Ammatti

 

ESITIEDOT:

 

-       Raskauksien lkm

-       Synnytysten lkm

-       Laskettu aika

-       Sikiöiden lukumäärä

-       Raskaus käynnistyi

-       Käynnistymistapa

-       Viimeiset kuukautiset

-       Laskettu aika UÄ:llä

-       Aiempi keisarileikkaus

-       Veriryhmä

-       Rhesus-tekijä

-       Pituus

-       Lähtöpaino

-       neuvolakäynnin paino

-       Hetu

-       Luvat

-       Toivomukset

-       Neuvola

-       Terveystottumukset

-       Pysyvä lääkitys

-       Raskaudenaikaiset lääkitykset

-       Hoidettu ulkomailla sairaalassa

-       Potilaan perussairaudet

-       Potilaan tartuntataudit

-       Raskauden aikaiset sairaudet ja tapaturmat

-       Yliherkkyys lääkkeille

-       Suvun sairaudet

-       Sokerirasitustesti

-       Suositukset vastasyntyneelle

-       Veren vasta-aineet

-       Äidin ja sikiön veriryhmä

-       Lisätietoja synnytyssairaalle

-       Aikaisemmat raskaudet

-       Erityistä aikaisemmissa raskauksissa

-       Gynekologiset toimenpiteet ja leikkaukset

 

KYSELYT

 

-       Lääkkeiden ja huumeiden käyttö

-       Alkoholi- AUDIT

-       EPDS

-       Synnytyspelko

-       Ravitsemus ja Liikunta

-       Perheen voimavarat

 

KOTISEURANNAT

 

-       Verensokeri

-       Verenpaine

-       Ruokapäiväkirja

-       Liikelaskenta

-       Liikuntapäiväkirja

-       Paino

 

ÄITIYSKORTTI

 

-       Laskettu aika

-       Verenpaine

-       Veriryhmä

-       Tartuntataudit

-       Sikiön riskiluvut

-       Lääkeaineallergiat

-       Sikiön arvioitu paino

-       Sikiön liikkeet

-       Sikiön mitat

-       Sikiön rakenne

-       Sikiön syke

-       SF mitta

-       Istukan sijainti

-       Gravida

-       Para

-       Hemoglobiini

-       Pitkäaikaislääkitykset

-       Raskauden aikaiset lääkitykset

-       Kuukautiskierron pituus

-       Sikiöseulontakäynnit

-       Neuvolakäynnit

-       Äitiyspoliklinikkakäynnit

-       Alkoholin, tupakan, ja huumeiden käyttö

-       Paino

 

Edellä mainittujen tietojen lisäksi Käyttäjällä on mahdollisuus kirjoittaa palveluun omaa raskauspäiväkirjaa, liittää omia kuviaan ja merkitä omien ajanvaraustensa tietoja.

 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tietoja kerätään iPana Äitiys -palvelun Käyttäjältä rekisteröitymisen ja palvelun käyttämisen yhteydessä.
Tietoja kerätään myös terveydenhuollon ammattilaisen kirjaamana tai potilastietojärjestelmäintegraatioiden kautta käyttäjän nimenomaisella luvalla.
Tietoja siirretään iPana Äitiys- palvelusta synnytyssairaaloiden potilastietojärjestelmään sekä synnytyssairaaloiden potilastietojärjestelmistä iPana Äitiys- palvelun äitiyskortille.

 

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Käyttäjä kirjautuu iPana Äitiyspalveluun vahvan tunnistautumisen avulla tai henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu iPana

Äitiys- palveluun, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään toimikortti- kirjautuminen tai henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 
Käyttöoikeudet äitiyshuollon palvelunantajan tietojärjestelmään antaa terveydenhuollon palvelunantaja (kunta/kuntayhtymä äitiysneuvolan ammattilaisille) sairaanhoitopiiri tai vastaava erikoissairaanhoidon äitiyshuollon ammattilaisille). Ipana Äitiys- palvelua käyttävät terveydenhuollon ammattilaiset allekirjoittavat työnantajansa laatiman tietosuoja-/tietoturvasitoumuksen. Potilastietojärjestelmien tietosuojasta vastaa terveydenhuollon palvelunantajan vastaava johtaja.
iPana Äitiys -palvelun tietokantaan tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Tietokanta on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.
Fyysisesti tietokantapalvelimet sijaitsevat suomalaisen konesaliyrityksen tuottamassa palvelinkeskuksessa, joka sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Tilat täyttävät Viestintäviraston A-luokan laitetiloille asetetut vaatimukset (THK 48/1999 – Tärkeät tilat). Palvelintila on vartioitu kulunvalvonnalla ja nauhoittavalla kameravalvonnalla.
iPana Äitiys -palvelun tuotantoympäristö on eristetty kehitys- ja testausympäristöistä.
iPana Äitiys -palvelua tai sen osia ei säilytetä paperitulosteena.
iPana Äitiys -palvelun käytöstä kirjoitetaan jäljitystietoja.
Palvelun käyttö tapahtuu aina suojatun yhteyden yli (SSL).
iPana Äitiys -palveluun pääsy on rajattu henkilöillä, joiden toimenkuvaan tietokannan operointi ja huoltotoimenpiteet kuuluvat. Jokaisella henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana minkä lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

 

Käyttäjän henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja siirretään raskaana olevan tai synnyttäjän suostumuksella kuitenkin neuvoloiden, sikiöseulontayksiköiden ja synnytyssairaaloiden potilastietojärjestelmien välillä. Tietoja voidaan luovuttaa tunnistamattomassa muodossa tilasto-, tutkimus- ja muita vastaavia tarkoituksia varten. Tällaisessa tilanteessa yksittäistä käyttäjää ei voi niiden perusteella tunnistaa. 

 

 

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

iPana äitiys -palveluun tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

9. Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötietoja säilytetään palvelussa niin kauan kuin henkilötietojen omistaja, raskaana oleva nainen, haluaa tietonsa iPana Äitiys – palvelussa säilyttää. Huomio myös, että terveydenhuollon potilastietojärjestelmiin kopioidut tiedot säilyvät potilastietojärjestelmissä, vaikka henkilötiedot iPana Äitiys -palvelusta on poistettu.

 

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 

-          Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

-          Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

-          Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

-          Vaatia henkilötietojensa poistamista

-          Peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

-          Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

-          Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

-          Vastustamisoikeus

-          Oikeus saada tieto tietoturvarikkomuksesta

 

 

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

12. Yhteydenotot

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@csamhealth.com. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
 
CSAM Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 Oulu

 

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.8.2019.